چگونه بحث همجنسگرایی باید

پست بسیار عالی از Trevin موم. ما می توانیم تمام این بخشنده یاد بگیرند, کتاب مقدس, رویکرد مهربان

http://bit.ly/oWNTno