કેવી રીતે સમલૈંગિકતા ચર્ચા જાઓ જોઈએ

Trevin મીણ માંથી ઉત્તમ પોસ્ટ. અમે આ બધા દયાળુ થી જાણી શકો છો, બાઇબલને, રહેમિયત અભિગમ

http://bit.ly/oWNTno