How The Liwadi muhawara Ya Kamata Ku

Excellent post daga Trevin Kakin. Muna iya dukan koya daga wannan falala, Littafi Mai Tsarki, tausayi m

http://bit.ly/oWNTno