តើធ្វើដូចម្តេចពិភាក្សាភេទដូចគ្នាគួរទៅ

ក្រោយពី Trevin Wax ដែលល្អឥតខ្ចោះ. យើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីប្រណីសន្ដោសនេះ, គម្ពីរប៊ីប, វិធីសាស្រ្តចិត្ដមេត្ដាករុណា

http://bit.ly/oWNTno