സ്വവർഗരതിയെ ഡിബേറ്റ് എങ്ങനെ പോകണം

Trevin മെഴുക് മുതൽ മികച്ചത് കുറിപ്പ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കൃപയും പഠിക്കാനാകും, ബിബ്ളിക്കല്, കാരുണ്യത്തിന്റെയും സമീപനം

http://bit.ly/oWNTno