အဆိုပါလိင်တူချစ်ခြင်း Debate ကိုဘယ်လိုသွားလော့သင့်သ

Trevin ဖယောင်းရုပ်မှ Excellent က post ကို. ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤအသနားတျောမူထံမှသင်ယူနိုင်, သမ္မာကျမ်းစာနှင့်စပ်ဆိုင်သော, စာနာမှုချဉ်းကပ်မှု

http://bit.ly/oWNTno