ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਬਹਿਸ ਜਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Trevin ਮੋਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ, ਹਮਦਰਦ ਪਹੁੰਚ

http://bit.ly/oWNTno