මෙම සමලිංගික ඇසුර විවාදය කෙසේද යා යුතුද

Trevin ඉටි සිට විශිෂ්ට පශ්චාත්. අපි මේ කරුණාවන්ත ඉගෙනගන්න පුළුවන්, බයිබලානුකුල, සුහදශීලි

http://bit.ly/oWNTno