දැන් කියවනවා: මෙම සමලිංගික ඇසුර විවාදය කෙසේද යා යුතුද

පැටවීම
svg
විවෘත

මෙම සමලිංගික ඇසුර විවාදය කෙසේද යා යුතුද

ඔක්තෝම්බර් 18, 20111 විනාඩි කියවීම

Trevin ඉටි සිට විශිෂ්ට පශ්චාත්. අපි මේ කරුණාවන්ත ඉගෙනගන්න පුළුවන්, බයිබලානුකුල, සුහදශීලි

http://bit.ly/oWNTno

කොහොමද ඡන්දය දෙන්නේ?

0 ජනතාව මෙම ලිපියට ඡන්දය දුන්හ. 0 පක්ෂව ඡන්ද - 0 අඩු ඡන්ද.
ටැග් කර ඇත:#විවාදය,
svg

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

අදහස් පෙන්වන්න / කමෙන්ට් එකක් දාන්න

පිළිතුරක් දෙන්න

ඔබ කැමති විය හැක
පැටවීම
svg