எப்படி ஓரினச்சேர்க்கை விவாதம் போக வேண்டுமா

Trevin மெழுகு இருந்து சிறந்த பதவியை. நாம் அனைவரும் இந்த கருணையுள்ள இருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும், விவிலிய, கருணையுடன் அணுகுமுறை

http://bit.ly/oWNTno