Làm thế nào Tranh luận Đồng tính luyến ái nên Go

bài xuất sắc từ Trevin Wax. Tất cả chúng ta có thể học hỏi từ duyên dáng này, Kinh Thánh, cách tiếp cận từ bi

http://bit.ly/oWNTno