ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເປັນໂຣ

“ການມີຊີວິດທີ່ດີ” ການຢອດຢາເມສາ 10. ໄດ້ຮັບ “ຫຸ່ນຍົນ” ຟຣີ ທີ່ນີ້