ഞാൻ ഒരു റോബോട്ട് അല്ല എന്നു

“നല്ല ജീവിതം” ഏപ്രിൽ ഇടിവ് 10. നേടുക “യന്തമനുഷന്” സ്വതന്ത്ര ഇവിടെ