ငါသည်တစက်ရုပ်မ Am

“အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ” ဧပြီလကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် 10. ရယူ “ရောဘတ်စက်ရုပ်” အခမဲ့ ဒီမှာ