මම රොබෝ නැහැ

“යහපත් ජීවිතය” අප්රේල් පහළ බසී 10. ලබා ගන්න “රොබෝ” නිදහස් මෙහි