ద అప్ వీడియో

ఈ సెప్టెంబర్ మేము అనే లఘు చిత్రం మరియు ఆల్బమ్ విడుదల “ద అప్” పురుషులు యువకులు సవాలు. ఇక్కడ ఒక మ్యూజిక్ వీడియో వార్తలు “ద అప్ గీతం.” మీరు లఘు చిత్రం మరియు ఆల్బమ్ కొనుగోలు చేయవచ్చు ఇక్కడ