મરદાનગી

બાઇબલના મરદાનગી અને રોલ મોડેલ્સ મહત્વ થી વિકસાવવાની ઇચ્છા ભગવાન ઉપર Vimeo.

મારા મિત્રો વિકસાવવાની ઇચ્છા ભગવાન મને મરદાનગી અને અવરોધો વિશે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં કેવી રીતે સમસ્યા સુધારવા માટે. અહીં હું શું કહ્યું છે