മനുഷതം

ബൈബിൾ വരണ്ടാതായിരുന്നുവെന്നു മാതൃകകളായി പ്രാധാന്യം നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഓൺ വിലകളും.

കഴിഞ്ഞു എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നെ പുരുഷത്വം തടസ്സങ്ങൾ കുറിച്ച് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്