पुरुषार्थ

बाइबलीय Masculinity र भूमिका मोडेल को महत्व बाट इच्छा परमेश्वरले मा Vimeo.

मेरो साथी मा इच्छा परमेश्वरले मलाई पुरुषार्थ र गर्न अवरोध बारेमा केही प्रश्नहरू सोधे कसरी समस्या समाधान गर्न. यहाँ म भने के