පැටවීම
svg
විවෘත

හතළිහ

අගෝස්තු 14, 20121 විනාඩි කියවීම

බයිබලානුකුල බහුවිෂයික පදනමක් සහ කාර්යභාරය ආකෘති වැදගත්කම සිට දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මත Vimeo.

මගේ මිතුරන් දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරන මට හතළිහ දක්වා ඇති බාධක ගැන ප්රශ්න කිහිපයක් ඇහුවා? ගැටලුව කෙසේ විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට. මෙන්න, මම කිව්වේ

කොහොමද ඡන්දය දෙන්නේ?

0 ජනතාව මෙම ලිපියට ඡන්දය දුන්හ. 0 පක්ෂව ඡන්ද - 0 අඩු ඡන්ද.
svg

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

අදහස් පෙන්වන්න / කමෙන්ට් එකක් දාන්න

පිළිතුරක් දෙන්න

ඔබ කැමති විය හැක
පැටවීම
svg