ஆண்மை

விவிலிய ஆண்மை மற்றும் முன்மாதிரியாக முக்கியத்துவம் இருந்து டிசைரிங் கடவுள் மீது விமியோ.

என் நண்பர்கள் டிசைரிங் கடவுள் எப்படி பிரச்சினையை தீர்க்க எனக்கு ஆண்மை மற்றும் தடைகளை பற்றி சில கேள்விகளை கேட்டார். இங்கே நான் சொன்னது இதுதான்