వయస్క

బైబిల్ పురుషత్వం మరియు బోనో యొక్క ప్రాముఖ్యత నుండి Desiring దేవుని పై vimeo.

నా మిత్రులు Desiring దేవుని సమస్యను ఎలా పరిష్కరించడానికి నాకు వయస్క మరియు అడ్డంకులు గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఇక్కడ నేను అన్నాడు ఏమిటి