یک زندگی: به اشتراک گذاری آن

چند هفته پیش, من در کنفرانس ملی پردیس توسعه در مورد مسئولیت هر مؤمن به تبلیغ صحبت کرد. متن من این بود 2 قرنتیان 5:18-21. در اینجا این ویدئو از جلسه.

یک زندگی | به اشتراک گذاری آن – سفر لی از جانب توسعه پردیس بر Vimeo و.

اگر شما علاقه مند هستید, در اینجا تصویری از یک میزگرد من بخشی از نیز بود را. بحث در مورد وزارت محوطه دانشگاه بود, کلیسای محلی, مأموریت بزرگ, و غیره.:

شبان پنل از جانب توسعه پردیس بر Vimeo و.

به علاوه, من توصیه شما را بررسی کنید تمام رسانه های دیگر from the conference. بود تن از تدریس بزرگ است که من فکر می کنم شما به آموزندگی وجود دارد.

سهام

5 نظرات

  1. Jessica Dunsonپاسخ

    Thank you for sharing this message. I needed a confirmation from God about sharing His gospel with others at my own University and I received it through this message. I truly needed this. خدا برکت دهد.