Rap & chitendero

Nokuti sezvo ndichiri kuyeuka, hip hwakava kupengeswa naMwari uye chitendero. Handisi kureva kuti pfungwa kuti rap ose ezvitendero vakazvipira. Asi rap shoma - kana vemifananidzo nokuda kwaizvozvo - vanogona zunzai uchida kubatanidza Mwari pane imwe nzvimbo unyanzvi hwavo. Zviri muropa uye zvakanaka kuti titaure nezvaMwari, asi mubvunzo uri, chii tiri achiti? Vamwe achati, "Rinongova mumhanzi. Regai kuzvitora zvakakomba zvakadaro!” Asi kuti rapper anoti pamusoro Akaroa zvatowedzera kupfuura ungafunga.

Vamwe vakashandisa hip kuratidza kwavo nomwoyo wose zvechitendero kana kushaya ayo. ChiIslram, The Percenters Five, Chikirisitu, Agnosticism, kusatendera, uye nezvimwe zvitendero zvave akasimudzira zvose kuburikidza unyanzvi chimiro. Ndinofunga hip ari oga akakodzera kuratidza kuvimbika uye kuzvipira chero tiri wakazadzwa pamusoro. Neimwe nokuti tsika wacho chinogombedzera rawness pamwe nekuti hip rinobvumira mamwe mashoko, Saka unogona chaizvoizvo "kudzidzisa.”

Asi vakawanda nguva hip yakafanana zvikuru bhabhashopu pane boka Sunday School. Rap kusina dzapwa pamuromo, kana vanoziva zvavari kutaura pamusoro pazvo kana kwete.

Kutendeseka Vs. kusangwarira

Kune vamwe vane nekudetemberwa inoratidza vepachokwadi - kunyange dzimwe nguva akarasika - kutsvaka uye nokuora nechokwadi. Ndinoremekedza kuti. One thinks of The Roots’ “Dear God 2.0,or Kendrick Lamar’s “Dying of Thirst”.” *Kunyange kana ini havabvumirani zvekungofungira dzavo kana mhedziso, Ndinofarira kuteerera madzungairiro vepachokwadi. Uye kazhinji kunoita ini kunyengeterera kwangu nevamwe emcees.

Hip kwagara aiva divi zvazvo, apo vemifananidzo kurapa Mwari uye chitendero asingaremekedzi uye irreverence. Rap sokuti kutaura chero mashoko kunzwa zvakanaka nguva - kana chaizvoizvo kuvatenda kana kwete. Uye "post-Christian” rudzi akafanana needu, nezvakasiyana izvi richizvitenda anowanzoshandurwa nechinangwa Jesu uye nekereke yake.

Ehe saizvozvo, pane zvimwe zvinhu - kufanana unyengeri uye mari nzara "Vaparidzi” - Kuti vanokodzera wokuseka. asi zvinosuruvarisa, Bhaibheri, chechi, uye Mwari pachake kazhinji kurapwa akafanana vasingakoshi vatambi vari nhema nyaya. ndinobvuma, rap kunzwa nezvazvo "freaky” Vasikana mukwaya yechechi kunondiita vachadedera, asi hapana kwazvo kwandiri kupfuura nokunyomba Jesu pachake.

rap vakawanda vanozviti Mwari, vakazvisunga sandara naJesu, uye uchitaura vatora zita raJehovha pasina. Vangobvumira akavaka yose Albums kunhivi kwokusaremekedza misoro dzechitendero. Vangobvumira kushandiswa ravo ravakapiwa naMwari okugadzira zvinhu kumhura Musiki wavo. How ironic.

Somuteveri waJesu, Ndiri pachake nokusagona zvandiri kunzwa, asi kupfuura kuti Ndinotya nokuda vaya spew aya mashoko anonyomba. Tinenge zvose kutya munhu uyo ​​ndiinazvo mate pachiso President, asi tinofanira kunyanya kutya kuti munhu akasvipira kumeso raMwari Wemasimbaose.

Kupindura With Grace

Saka sei Ndinofanira kupindura? Ndaigona kutanga mushandirapamwe boycott mimhanzi yavo. kana, somunhu rapper ini, Ndaigona kunyora kumunyomba diff zvinyorwa nekusingaperi. Ini Anokuudza kusarudza kana vasingatsigiri nzira idzodzo dzakarurama kana zvakaipa. asi chokwadi, Handifungi vaizoita zvikuru kugadzirisa dambudziko chairo.

Nziyo rap izvi kusunungura chinoratidza yavo. Mashoko edu nguva dzose mufananidzo chii chirikuitika mukati kwatiri wakakwana. Wakambosangana apingirishwa uku akabata girazi remvura kana muto? Chero waunaye girazi inorasikira dzabuda pasi. Sezvatinoziva tese, nenhetemwa yedu Haibudisi mvura, zvinongoreva inotiratidza zviri girazi. Ndicho chete chinhu nemashoko edu. Patinotaura, kana Rap, zviri yedu iri vachiteura panze. Speech uye mumhanzi hakuiti kuti chivi, asi anoita anofumura zviri mumwoyo yedu uye nepfungwa (Matthew 12:34).

In chiedza ichocho, nokuteerera vamwe rap avo anonge madingindira dzechitendero yakandiudza zvinhu zviviri.

Chekutanga, havanzwisisi Jesu ndiani. Kana vakaita, vaisazombofa kutaura naye nenzira iyi. Ehe saizvozvo, vanoziva Jesu aiva murume wechiJudha akanga arovererwa zviuru zviviri apfuura. asi, they don’t truly understand Him.

Hapana murume kana mukadzi kwavo kwaye vaizoedza vazvibayire sandara pamwe Mutongi Mhedziso kana vainzwisisa chokwadi kuti kuva vakadaro. Hapana angadai vasingaremekedzi naye nokushamwaridzana naye unzenza zvepabonde kana chisimba kana vainzwisisa kuti ndiye Mutongi husingaperi mweya yavo. Havana unokanda zita rake sezvizvi Ari munhu uye kubata zita rake pamwe vanozvidzwa uye asingaremekedzi kwakadaro.

Paunenge ndamboona Jesu zvechokwadi, Unonzwisisa kuti Iye chisingaenzaniswi. Kana unonyatsomuziva Mambo, iwe pasi simba Rake, murege kudenha naro. Saka chete mhedziso ndinogona kuzochera ndechokuti havana kumuona nokuti ndiani Ndiye.

Chepiri, tinoda vanhu vanoziva Jesu kutaura. Kwete nziyo uye Blog mbiru, asi patafura, vari boardroom, uye mukirasi. Sei? Nekuti nokusaziva ichi uye irreverence ndiko handivo rap. Richizvitenda iwe inongova okuti mumwe payo. Tiri kurarama mutsika vakapofumadzwa chokwadi (2 Corinthians 4:4).

Matangiro Mapofu Eyes

Saka kana uchiziva Jesu, udza shamwari dzako uye mhuri chokwadi. Mwari haana kuti toyed pamwe. Iye anofanira kunamatwa, wakada, Aiteerera, uye vakanakidzwa. Iye chaiye. Anovenga chivi uye akatuma Mwanakomana wake kuti aite pamwechete naro. Saizvozvo, Mwanakomana wake akafa uye akatora kurangwa kwechivi saka tingadai tisina kuita. And God raised Him from the grave so that we could live with Him forever.

Pass ichi Good News vamwe! asi ndapota, kudaro nenyasha. Regai ndichiomba pane vanhu, uye kutanga vanovada. Kana ndamboona Jesu ndiani Iye, hazvisi nokuti uri nani pane munhu. Zviri nokuti Mwari akasvinudza meso ako bofu. Nyengetera Aizoita zvakafanana shamwari dzako uye mhuri.

Uye kana usingazivi Jesu, unofanira kuziva naye. Iye rakanaka zvisingatsananguriki akanaka, uye kupfuura vakakodzera kuzvipira kwedu. Hapana kana mumwe chete wedu anogona sevasingaoni Mwari kana kurapa Mwanakomana wake wakaita kumwe dude. asingagumi yedu dzavo dzose ndedzechokwadi zvatinotenda nezvaJesu. Uye chokwadi chiri, kana tichitenda maari kana kuti kwete, isu vachatongwa naye.

Saka chii Mwari kuti nonbeliever zvamunokumbira? Musiki, Mutsigiri, uye Mutongi. Uye kana isu tichati ungadzoka kutenda - Muponesi.

*Disclaimer: Handisi aikurudzira uchiteerera nziyo ataurwa. Mumwe wavo rine mutauro unonyadzisa runoramba kukodzera kana zvinobatsira vazhinji.

mugove

19 mashoko

 1. Abepindura

  We would all be afraid for a man who’d spit in the face of the
  President, but we should be even more afraid for a man who spits in the face of Almighty God.” – That sentence is very powerful!

  Thank you for this article Trip! I really enjoy Christian Hip Hop because I always felt that lyrically it had much more content and teaching than normal CCM praise music.

  Sezvineiwo, I have never liked secular Hip Hop because of the constant repeating lyrical content of sex, zvinodhaka, self exalting, nezvimwewo. That has been true even before I became Christian.

  Saizvozvo, I grew up listening to punk rock and was always a rocker. When I found Christian Hip Hop, ndazvifarira! My friends were dumbfounded that I was listening to Hip Hop since I had always disliked it, at least secular Hip Hop.

  Keep on doing your great work and I shall too my brother! For the Glory of God and our beloved Saviour Jesus! :D

  • CherishJesusLuvpindura

   Hey Trip,
   I agree that out of the abundance of the heart the mouth speaks, so naturally the words to songs are going to be about whats going on in a person.
   I would also like to add that many Country singers as well talk about Jesus as some one they would drink with? Ummm yeah right if they saw him they would become humble and would not think much about drinking. Or would try to hide from his presence.
   I would like to share on here and with you that I have been called to speak to people about His Love. His Spirit told me that He would speak threw me to people. I am not perfect and I do try to stay unstained by the world, and am growing like other Christians also.
   I wanted to share with you some of my testimony of Gods goodness in my own life.
   I had always felt like I could feel God watching me even as a youth. I would sing to Him and get lost in the day thinking about His love. When I was 15 the Lord literally showered me with His love and Spirit and I received the Holy Spirit that day. My mouth was used by the Spirit to answer questions that was on others in the room hearts. And He spoke to me threw my heart telling me He had come to live in me and would protect me and would speak threw me when the time was right. I remember when I was in 9th grade and these people came with trash cans full of condoms to our school. Robert E. Lee in Tyler Tx. They showed us many pictures and the deceases that sex would bring. They told us to fill free to fill up small brown trash bags of condoms and take them if we needed them. They were telling us that we could go to the nurses office and get some also if we did not want to take them right then. When they said,”Sex is the best filling that you will ever fill.I stood up in-front of the whole 9th grade class and these people and proclaimed. “No God’s Holy Spirit is the best thing you and I will ever fill.They had police escort me to the office until after they had finished there spill. I remember a few students stood along with me and said she is right. This was the beginning of my journey.
   Later on in Life I was at an apartment where there was drinking and card games. I remember I felt like I needed to flee this place this feeling overwhelmed me in my heart. I noticed a man on a karaoke machine started to say my name and spoke things about me that I did not know how he could know. I watched him and noticed I could see horns coming out from his head I asked my friend if she could see what was happening also, she replied no, but that she felt uneasy about us being there. I knew I was seeing a spiritual thing happening then. I saw more things razor sharp teeth and and claws, and at that point I ran to the door to get out. The man on the karaoke machine called out to a women to close the door on me and not let me leave, she was not able to and he hurried to the door and stood in-front of the door closing me inside. I was in complete shock at what happened next. I saw the ugliest demon possible come half way out of this man as if to devour me right there, and at that moment a beautiful white covering came down over my entire body and in an instant the demon flew from this mans body. The man could not stand and slid down the door into a sitting position and I saw tears run down his face. I was then able to open the door even with this man sitting in-front as easy as if he were not sitting there, and began to run as fast as I could out of this apartment complex.
   I at this point I felt as if I needed to ride my self from all the people in my life that would even consider to put me into a room with people that were demon possessed. And so I fought my way away from gangs and bad influences. I did not really give my whole life to God at this point and would like to add I am still in training in this area also. But for God to protect me in this way even though I was young and in need of so much mercy and grace, still baffles my mind to this day. His love is Amazing. I have only encountered one other demonic spirit to which I could spiritually see. I was driving down the hwy 155 and I noticed a car plate that saidVampireon it, as I passed the car I looked at the driver and saw a demon right there in the mans body. I speed up to get on down the road away from this one.
   Another example of God’s Protection in my life. When I was younger some time after I received the Holy Spirit I was riding in the back end of a pick up truck in Louisiana and it was me and three cousins all very young in the back and three cousins in the front. I felt the Spirit move me to sing He has the whole world in his hands, And I stood up and raised my hands to God. At that moment as my cousins in the back are looking at me like why is she singing that, my cousin who was driving was passing a truck to our right and we are in a curve and a truck was in the lane ahead coming straight on. My cousin who was driving said, “Dear God what have I done.and my other cousin in front said, “My God.and I was just lifting my hands to God and singing. I saw a beautiful rain-bowed hand slash cloud come down in an instant and remove the truck that was to head on collide with us. I remember seeing the truck behind us on down the road as if nothing had happened. When we got back to my aunts home my cousins said, “We would all be dead if not had Cherish been in the truck.they asked me what I was doing back there and I said singing hes got the whole world in his hands. My cousins and I are still in Awe of God for his protection of all of us that day. I told them it was not “ini” asi “Mwari” who had protected us.
   This is just a couple of the many times God has protected me, showed mercy to me and kept me from harm.
   With all that said I hope this encourages someone out there, and Loving Jesus is not just aboutseeingsomething happen for we know Scripture says Blessed is the man who has not seen and yet still believes. And that is only a part of that scripture fyi. Anyways I wanted to share this and say I Love Jesus, I believe and testify to his protection,tsitsi, and Love. I want everyone to know our King has a wedding feast He is preparing for His beloved. We as His Church are his beloved and He wants you and me and anyone reading this to prepare themselves for His appearing, and to repent from there sins and follow Him. I Love your music Trip. It has blessed my life and others around me. I pray that you will continue to Put Matt 6:33 into practice and live a life testifying to our Kings goodness. I am so thankful for good beats with God loving words that I and my young family can enjoy as we wait upon Him. Cherish :) I AM UNASHAMED!

   Matthew 6:33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

 2. CLEAN MIMSHACHpindura

  Talk about this rapper . He had aJesus walksvision in the Hip-hop industry as you have but what happened? “failedif you so to speak. What went wrong?…These are the questions you need to find answers to.

  Sitting back and analyzing What’s happening to Jesusimagewont change a thing. As a matter of fact that CANT alter Jesus’ JESU!!.

  He was crucified by some bunch of cheap Romans soldiers and that even led to the prove that He Jesus is God after He Resurrecting.

  Go get a record deal from YMCMB and Preach the Truth in a raw manner, and see whether you will survive as a rapper.say what the world wants to hearbusinesssmh

  They are so use to the world and it systems: Getting money, fornicating, etc.. to the extend that even if Jesus manifest Himself physically to them today, they will unconsciously slip back into there old ways later.

  You can easy destroy a tree at it nursing stage but not when it has fully established as a Timber.and the only way to get rid of a Timber completely is by destroying it root.

  So do what you ought to do to destroy the root of the problem as asavedbeing. Tell the world what they’ve not heard before.. A material proof of JesusExistence, Power and Glorynew light

 3. Nicholas J. Gauslingpindura

  Some friends of mine recently commented that the best way to recognize falsehood is by learning to recognize truth; I think that wisdom applies here. One could go about creating a campaign against this godless music, but even better is to keep producing God-centered music.

  I’m not much of a rap fan myself, but I am tremendously grateful that there are individuals such as yourself who are serving as a sort of indigenous missionary and reaching into that culture with the love of Christ.

 4. CLEAN MIMSHACHpindura

  OK. it is time forChristian rappersto mock their (nyika) god(satan). its as simple as that.

  If you think our Jesus is being disrespected/mocked then you rappers are in the best position to also render their satan powerless by insulting/disrespecting satan the hard way twice.

  • Cecepindura

   Ehe! Thanks for sharing Dr. Utley! I heard you speak at North Park University last fall and was impacted by this connection.

 5. Terence Abrahampindura

  Wow Will…..I do appreciate how powerful and subtly you used words to put through your thoughts [shows whats in your glass :) ]…I wanted to voice similar opinions, you really brought clarity into this topic using good examples.

  Thanks zvakare,
  Terence.A

 6. MoNsTroSitypindura

  there be gods MANY and lords MANY. (1Co8:5) aHaYah asher aHaYAH, TELL the CHILDREN of YISRAEL I AM HATH sent you. (Ex.3:14) & moreover the El of Avraham, Yitschak, n Yaacov (Ex.3:15).. YmmanuwEL, YesHaYAH HaMashiyach.

  PRAY & read your Bible intensely and the Holy One of YisraEl WIL reveal the answers from OUR Father which ART in heavenSalvation the Saviour is comin back for His ppl… “The TWELVE Tribes of YisraEL” & those that BELIEVE the WORD of aHaYAH.. search for YeshaSalvation as a HIDDEN treasureBless aHaYAHHe Who IS, He Who WAS, & He Who IS to COME. (Rev1:4) even so come, YesHaYAH. Amen.

 7. Empresspindura

  this is really a great message
  inspired me to write something today, don’t let some negative people or comments sway you from speaking the truth. I know that there are some out there that might try to get on your nerves. I am here to say Keep it up you are making a difference

 8. MsBpindura

  When I was if the world, I was a heavy hip hop enthusiast because of the artistic creativity and mainly because of content. Listeners gravitate to words that appeal to the heart. saka, in essence, as long as there are darkened hearts, there will be those that gravitate to the message. This article just serves notice on us who believe becausewe are made to light it up a city on a hilltopand we want people to ‘hit us up when they feel lostSO that we can navigate them tithe savior. You’ve outlined our sole mission in this article- thanx! P.S. LOVE THE CUP ANALOGY!!!! AWESOME. Mwari komborera

 9. Taurai: Rebel Rapper Trip Lee Talks About Rap & chitendero - YES FM

 10. UnveilDa1pindura

  I love the thought process of Mr. Lee, I’ve been a follower of Trip from the jump, When he asked the question “Saka sei Ndinofanira kupindura? Ndaigona kutanga mushandirapamwe boycott mimhanzi yavo. kana, somunhu rapper ini, Ndaigona kunyora kumunyomba diff zvinyorwa nekusingaperi. I’ll let you decide whether either of those approaches are right or wrong.I think a response with a diss record is very appropriate, I see it as an opportunity to do exactly what David did to Goliath. He had the chance to shut the mouths of the one who was speaking against his GOD. Now with the influence and the amazing GOD giving talent Trip has, I see it as a golden opportunity to Infiltrate the Industry.