रोमी मा विचार 8

कसरी रोमी 8 मद्दत गर्छ यात्रा ली बाट इच्छा परमेश्वरले मा Vimeo.

मेरो साथी मा इच्छा परमेश्वरले मलाई सबैभन्दा मलाई मदत धर्मशास्त्रको खण्डमा बारेमा साझेदारी गर्न आग्रह. यो क्लिप मा म रोमी अध्याय मनन 8