ਤੇ ਰੋਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ 8

ਕਰਨਾ ਰੋਮੀ 8 ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ 'ਤੇ ਗੁਪਤ.

'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬੀਤਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ. ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਮੀ ਅਧਿਆਇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ 8