రోమన్లు ​​రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ 8

ఎలా రోమన్లు 8 ట్రిప్ లీ సహాయపడుతుంది నుండి Desiring దేవుని పై vimeo.

నా మిత్రులు Desiring దేవుని నాకు చాలా సహాయపడుతుంది గ్రంథం ప్రకరణము గురించి పంచుకునేందుకు అడిగాడు. ఈ క్లిప్ లో రోమన్లు ​​అధ్యాయం ప్రతిబింబించే 8