യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം യുദ്ധം

യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്ന്

നാം എത്ര നീതിയുള്ള തെളിയിക്കാൻ യുദ്ധം, നീതിമാനായ യേശുവിനെ വന്നു അല്ല എന്ന് ആർ വിസ്മരിച്ചു. മത്താ 9:13