Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari Mwari

Sei Tichifanira Kushandisa Zvipo Our Mwari?

Uyu pfupi mashoko kubva Advance College Conference muna Raleigh, NC. Unogona kuverenga zvinyorwa pazasi:

Ndinoda kutaura nemi kwenguva pfupi kwazvo pamusoro kushandisa zvipo zvedu nokuda kubwinya kwaJesu.

Wati wambonzwa vana mibvunzo? Vane chinoshamisa kuziva kuti zvinoita sokuti haatongogumi. Kuti magic mubvunzo “sei” vanogona kuenda mberi kwemaawa uye maawa. Ndine shamwari ndiani vana vari Danho iri iye zvino. Zvakanaka zvinoita sokuti pane mwana muduku ari mweya wangu kuti anoda kubvunza nei, asi hazvisi nezvemibvunzo Abstract, zviri nezvoupenyu zvinhu.

Handisi chaizvo nyore anokurudzirwa. Kune vamwe vanhu vari ndezvomuzvarirwo rwakadzokera, uye chokwadi chokuti chinhu anofanira kuti kuitwa ndiyo vavariro vakwane. Mudzimai wangu mumwe wevanhu ivavo; handisi.

Kuti ini kuwana chinhu nokuita, Ndinoda pfungwa kuti ndiri kuita chimwe chinhu chikuru. "Asi kana ini tora tsvina ichi kubva, achaita awane tsvina murume akaponesa?"Ndiri tanidzwa mukomana, uye ndiri kashoma vanokwezvwa mashoko kana richikunetesa mabasa. Zvinosuruvarisa, mashoko uye richikunetesa mabasa ndivo vakawanda upenyu chaihwo. Zvimwe ndosaka Ndakamborwisa…

Akakwana Hasha dzaMwari

Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive:

ini. Chivi chinokurwadzai Anger raMwari

II. Chivi chiri Alernate Path

III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo

Ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri

Akakwana Hasha dzaMwari

Ndinoda kutanga nokuverenga mamwe prices. Saka chete nyatsoteerera uye kufunga kana kwete unobvumirana chii akati.

"Hasha anogara chete pachipfuva chamapenzi." - Albert Einstein

"Hasha ndiko kupenga pfupi." - Horace

"Zvose zvatanga nokutsamwa kunoguma nokunyadziswa." - Benjamin Franklin

"Usambofa chinhu [kutsamwa], nokuti muchaita zvose zvakaipa. " - kupfupisa

Hasha avo asiri mumwe hunhu husina isu kazhinji tinoda. Hapana munhu anoda hasha. Hasha kunotungamirira inovava uye vakabata zvigumbu. Hasha kunotungamirira zvisarudzo zvakaipa. Hasha dzimwe nguva kunyange kuchisimba. Vanhu kazhinji handidi kuva kumativi munhu dzibhururuke kure mubato chero nguva. Kunenge zvishoma sagadzikana.

Asi pano mubvunzo wangu: Mwari tigumbuke? Pane kuti anogona kuti Mwari wezvose dzokubikira ibenzi? Zvakanaka Ndinofunga wenyaya yedu manheru ichi ichapindura mubvunzo.

kumashure

Haufaniri kutsausa neni. In Exodus 17, vaIsraeri kuedza Mwari nokuita sokunge vasingagoni vanomutenda. Mushure zvose zvaAkaita kwavari, akavayera vanhu vake, achivanunura kubva muuranda, uchivatarisira uye zvichingodaro, vachiri regai vanomutenda. Saka ivo vakarwa…

3 Nzira kuramba Mwari

Wati ndaramba Mwari Universe? Zvitende kana kwete, ichi chinokosha mubvunzo kuti tose kufunga. Zviri pachena muMagwaro kuti upenyu husingaperi akupa vaya vanovimba Mwari uye kutenda Good Yake News, uye kwakarurama rinoitwa pasi vaya vanoramba naye. Asi pane zvinopfuura imwe nzira kuramba Mwari. Heano vatatu kuti ndakawana muTestamende Itsva.

1. Vachiramba kuti Jesu ndiani Akati Akanga
“Ndianiko murevi wenhema asi iye anoramba kuti Jesu ndiye Kristu? Kuti ndiye munhu anopesana naKristu, anoramba Baba noMwanakomana. Hakuna munhu anoramba Mwanakomana angava naBaba. Ani naani anopupura Mwanakomana una Babawo.”

1 John 2:22-23

Kune vanhu vazhinji munyika yedu nhasi vanoda vanofunga zvomudzimu kana chitendero vanhu. Vanodavira kuti Mwari ariko, uye vanoedza kumunamata munzira yavo pachavo. Pamwe ivo kunyange kumuona somudzidzisi chikuru kana muporofita naMwari. Asi kana havatendi kuti Jesu ndiye Akati Ndiye, vari paakamuramba.

Seeing Jesus merely as a great moral teacher is still

Sei Tava Vakarurama pamberi Mwari?

Sei isu vakarurama pamberi paMwari? Hazvina zvirokwazvo iroro kuremekedza umo Kristu waiva mutadzi. Nokuti vakafunga nenzira panzvimbo yedu, kuti ave tsotsi panzvimbo yedu, uye kuti abatwe somutadzi, kwete nokuda kwake mhosva, asi kune avo vamwe, sezvo akanga akachena uye ndisaendeswa ose mhosva, uye kuti kutsungirira chirango zvakafanira kwatiri- kwete iye. Zviri saizvozvo, zvirokwazvo, kuti tava vatsvene maari- kwete nekuda basa redu kugutsikana kuti kururamisira kwaMwari nokuda kwemabasa edu, asi nekuti tiri vatongwe maererano nokururama kwaKristu, zvatakakutadzirai akafuka nokutenda, kuti ave zvedu.

John Calvin

Verenga izvi zvishoma nezvishoma uye ngaiparadzanise kunyura muzvinhu! Ndakabva mhiri mazwi ichi paunenge uchigadzirira mashoko angu pamusoro 2 Corinthians 5:18-21 nokuti pazvivako Outreach National Conference. Zvinhu zvakanaka