ការចេញផ្សាយអាល់ប៊ុមគណបក្សជីវិតល្អ

ចុះឈ្មោះសម្រាប់បុរសម្នាក់សន្និសីទឡើង នៅទីនេះ និងរៀនបន្ថែមទៀតអំពីអាល់ប៊ុមរបស់ខ្ញុំ “ជីវិត​ដ៏​ល្អ” នៅទីនេះ