යහපත් ජීවිතය ඇල්බමය නිකුත් පක්ෂය

මිනිසා දක්වා සමුළුව සඳහා ලියාපදිංචි මෙහි මගේ ගීත ඇල්බමය ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න “යහපත් ජීවිතය” මෙහි