ឯកសារល្អជីវិតកាត Mini

សូមមើលនៅពីក្រោយឆាកជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lee នោះដែលបានពិភាក្សាអំពីខ្ពស់និងទាបនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើឱ្យអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់គាត់នេះ “ជីវិត​ដ៏​ល្អ។”