تهاجم ویدئو

برای کسانی از شما که این ویدئو را برای آهنگ من "تهاجم دیده ام هرگز (قهرمان)” ایناهاش. لذت بردن! من امیدوارم که آن را به شما کمک می کند تا به حفظ چشم خود را بر روی مسیح.