The Invasion Video

For Ձեզանից նրանք, ովքեր երբեք չի տեսել տեսանյութը Իմ երգը »ներխուժումը (հերոս)” Ահա այն. վայելել! Հուսով եմ, որ այն օգնում է ձեզ պահել ձեր աչքերը Քրիստոսի.