ಆಕ್ರಮಣ ವೀಡಿಯೊ

ನನ್ನ ಹಾಡು "ಇನ್ವೇಷನ್ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಆ (ಹೀರೋ)” ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆನಂದಿಸಿ! ನಾನು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.