चढाइ भिडियो

कहिल्यै मेरो गीत "चढाइ भिडियो देखेका छौँ जसले तपाईंलाई ती लागि (नायक)” यहाँ छ. आनन्द लिनुहोस्! मलाई आशा छ यो आफ्नो आँखा ख्रीष्टमा राख्न तपाईं मद्दत गर्छ.