ਹਮਲੇ ਵੀਡੀਓ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ "ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ (ਹੀਰੋ)” ਲਵੋ, ਇਹ ਹੈ. ਮਾਣੋ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.