දැන් කියවනවා: ආක්රමණය වීඩියෝ

පැටවීම
svg
විවෘත

ආක්රමණය වීඩියෝ

නොවැම්බර් 8, 20111 විනාඩි කියවීම

කවදාවත් මගේ ගීතය "ආක්රමණය සඳහා එම වීඩියෝව දැකලා තියෙනවා සිටින ඔබ අය සඳහා (Hero)” මේ තියෙන්නේ. භුක්ති! මම එය ක්රිස්තුස් වහන්සේ මත ඔබේ ඇස් තබා ගැනීමට ඔබට උපකාරී බලාපොරොත්තු.

කොහොමද ඡන්දය දෙන්නේ?

0 ජනතාව මෙම ලිපියට ඡන්දය දුන්හ. 0 පක්ෂව ඡන්ද - 0 අඩු ඡන්ද.
ටැග් කර ඇත:#Hero, #වීඩියෝ,
svg

ඔයා සිතන්නේ කුමක් ද?

අදහස් පෙන්වන්න / කමෙන්ට් එකක් දාන්න

පිළිතුරක් දෙන්න

නොවැම්බර් 28, 2011විසින් ගමන ලී

ඔබ කැමති විය හැක
පැටවීම
svg