The Invasion video

Đối với những người bạn của những người đã không bao giờ nhìn thấy các video cho bài hát của tôi "The Invasion (Anh hùng)” ở đây nó là. Thưởng thức! Tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn giữ cho đôi mắt của bạn vào Chúa Kitô.