The Esisha

I do umculo ukuze baziphilise. Futhi njengoba abaningi nani nazi, uhlobo lomculo engikwenzayo, ukuhluka kancane ukwedlula iculo ungase uzwe enkonzweni CHBC. Kunezinto eziningi mayelana hip hop ezenza kube ezahlukene kunamanye izinhlobo zomculo. Into eyodwa lokho asitholakali hip hop, kodwa kuvamile kakhulu yindlela okuhlangatshezwana remix.

Yini ngokuvamile kwenzeka remix kuyinto uthatha ingoma uke wenza kakade futhi nawe remix it. Wena qhubeka ezinye izakhi kusuka original, kodwa nani ukushintsha ezinye izinto ukubeka spin entsha kuso. Ngakho ungase unezele entsha isosha esihlatshelelwayo, noma beat entsha lonke, noma nje ehlukile approach to into efanayo. Kodwa omunye imigomo ukunikeza yisilaleli into entsha ngisho ngcono ingoma.

Well Esisha, okuyinto umbhalo ezinkulumweni zethu mayelana kulobubusuku, Sekuzoshaya u like a remix. Ngisho kanjalo ngoba uNkulunkulu uthembisa ukwenza isivumelwano esisha nabantu baKhe, kodwa konke ngakho akuyona into entsha. uhlamvu lakhe akakashintshi, izithembiso zaKhe akuzange kushintshe, Umdala wakuqonda jikelele akuzange kushintshe. Kodwa kukhona ezinye izinto mayelana alesi sivumelwano zihlukile ngokuphelele. Futhi ngenxa yesono sethu, isivumelwano esidala akusebenzanga. Ngakho, Nkulunkulu ngcono kuso ngentsha. Kwakungekhona icebo laKhe B, kodwa Wahlela zonke kanye ukwenza isivumelwano esisha nokuthi iNdodana yakhe yayiyobonisa ukuletha. Futhi esikufunda ngalokhu Esisha kuJeremiya 31.

Ngivumele akunike isizinda ngaphambi sifunda umbhalo.

Background

In Eksodusi, ngemva abantu bakaNkulunkulu baye labacindezela ugqilazwa abaseGibhithe, bakhale kuYe ukukhululwa. Futhi ibakhulule fashion okukhulu ngezinhlupho eziyishumi waphendukela inhliziyo kaFaro, futhi eqhekeza oLwandle Olubomvu. Ngemva UNkulunkulu unikele abantwana bakwa-Israyeli, Wenza isivumelwano nabo. Uthena, "Manje-ke, uma ngempela nokulilalela izwi lami futhi nizosigcina impela isivumelwano sami, niyakuba yimfuyo yami phakathi kwezizwe zonke…" (Eksodusi 19:5). Uye abakhumbuze kwalokho kwenziwa egameni yabo. He epha them 10 imiyalo ukuthi zingabantu ukulandela. UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzoyibusisa uma kumlalele, futhi ungiqalekisele bona uma singamlaleli. Futhi abantu uyavumelana lesi sivumelwano zifunge ukulalela uNkulunkulu.

Umsindo ilungelo elikhulu? Vele wenze lokho akushoyo futhi konke kuzolunga. Zizoba ifa kaNkulunkulu omusha azibekelele, Yena uzoba ababusise, futhi bazothola behlala ngenjabulo ukuphila kwabo. Inkinga iwukuthi abazange simlalela. Abazange ukuhambisana uhlangothi lwazo idili. Futhi ngakho sizithola aphila ngesikhathi sikaJeremiya.

Incwadi kaJeremiya ngokuyinhloko incwadi ngesahlulelo. Iningi incwadi unguNkulunkulu amthethise abantu ngomprofethi wakhe uJeremiya ngenxa yokungalaleli kwabo, nokuprofetha mayelana nokubhujiswa kwabo. Kodwa kukhona ingxenye encane (30-33), lapho umbhalo wethu kutholakala namuhla, lapho uNkulunkulu kubenza lokuzinikela kwakhe kubo, naphezu kokuhlubuka kwabo, futhi uprofetha izibusiso Uyokuthululela kubo. Ngolunye usuku emva konke lokhu kuchithwa, Uyaphuma uya ukubabuyisela. Ubatshela yezithombe lokhu Esisha He uya nabo. Futhi yilokho sesikude cabanga namuhla. Kuningi, izinto eziningi ukuthi singathi mayelana Esivumelwaneni Esisha, kodwa sesikude ukugxila ivesi elilodwa namhlanje ekuseni.

Lalela Akushoyo.

"Yilesi sivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku,"Usho uJehova. "Ngiyofaka umthetho wami bhala yabo mindsand ke ezinhliziyweni zabo.

Mina ngibe nguNkulunkulu wabo,futhi bona bayoba ngabantu bami. " (Jeremiya 31:33)

Ngisuke ngifuna iphuzu izinto ezine kufanele sibonge futhi simdumise uNkulunkulu ngenxa njengoba sizindla lombhalo.

I. UNkulunkulu Is Ukusebenza Emhlabeni

Leli vesi lithi, "Yilesi sivumelwano engizakusenza nendlu ka-Israyeli…" Umsindo njengomuntu kazwelonke into elungile? Ngakho kukanjani ukuthi Esivumelwaneni Esisha uNkulunkulu usebenza omhlaba?

Kahle Eksodusi uNkulunkulu wenza isivumelwano nabantu bakhe u-Israyeli. Futhi in umongo incwadi kaJeremiya, lesi sivumelwano esisha futhi enziwa isizwe sakwa-Israyeli. Kukhona ezinye imikhondo kusobala ukuthi uNkulunkulu ayifunayo ukwenza ngaphandle umsebenzi Israyeli, kodwa ngesikhathi uNkulunkulu enza isithembiso ngqo isizwe sakwa-Israyeli mayelana ekubuyiseleni kubo.

Futhi lapho uJesu efika Umhlaba, Ukugxila lakhe ngokucacile ukuba amaJuda. In uMathewu 15:24, uJesu uthi, "Angithunyelwanga kwabanye, kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu ka-Israyeli." Kodwa-ke abantwana bakwa-Israyeli ukwenqaba kuYe futhi ekupheleni iVangeli likaMathewu, iPlani lakhe kucacile. Uthi "ukwakheka abafundi,"Hhayi nje ka-Israyeli, kodwa kuzo zonke izizwe.

Futhi siyabona ukuthi ngokucace kangaka encwadini yezEnzo futhi zonke lezi zincwadi eTestamenteni Elisha, ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu zezoni kulondolozwa yandile. Waze ithumela Umphostoli neze, Paul, ukuze ngokukhethekile kwabezizwe. Ukugxila kwakhe ayisekho ku abantu kazwelonke, kodwa abantu bomhlaba wonke.

Futhi kufanele simdumise uNkulunkulu ngenxa lokhu! Akekho ofanelwe ukuba basindiswe futhi abuyiselwe kuNkulunkulu, ngakho wamhambela ukuhlenga abantu kwa-Israyeli. Futhi Uyaqhubeka nomusa emnikelweni insindiso sonke. Kuba njengokungathi abantu usufa ngenxa yokoma, futhi umuntu oyedwa kuphela has amanzi. Futhi ekuqaleni yayibukeka njengesikhonyane amanzi owawenza sikwazi izingane kuphela. Kodwa-ke siyathola amanzi itholakala sonke. Kwakuwusuku enkulu ukuthi izingane azikwazanga ukulondolozwa, kodwa manje siyathola sonkhe singakwati. Indlela eyinhloko lo mfanekiso kungazifinyeleli wukuthi okusifanele ngokweziphambeko ukoma. Kodwa uNkulunkulu ngomusa inikeza sonke insindiso ukuthi sidinga.

Ngicabanga ukuthi pretty ukusula Ngingumfana abawona amaJuda ngokozalo. Abanye bethu lapha kulobubusuku. Ngicabanga ukuthi kuphephile ukuphetha ngokuthi iningi lethu lapha akuzona Jewish. Ngakho kwabanye bethu lokhu kufanele ukudunyiswa ikakhulukazi. Ukuthi uNkulunkulu iso lakhe kithi kanye nokuthi Wathumela Kristu kithi. njengoba Efesu 2 uthi, "Ngakho-ke khumbula ukuthi ngesikhathi esisodwa kini bezizwe ngokwenyama;… ukhumbule ukuthi ngaleso sikhathi naningenaye uKristu, behlukanisiwe Commonwealth of Israyeli futhi niyizihambi ezivumelwaneni zesithembiso, ningenathemba, ningenaNkulunkulu emhlabeni. Kepha manje kuKristu Jesu nina enanikade abangu kude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu. " (Efesu 2:11-13 SWT)

Dumisani uNkulunkulu ukuthi Yena akasishiyanga kude, ngokupheleleyo esingenathemba, futhi ngaphandle kwaKhe. Akazange abe ukwenza lokhu, kodwa njengoba siyazi kwaba icebo laKhe zonke kanye. Futhi siyazi lapho indaba kuphelile. Indaba imikhawulo nabantu bazo zonke izizwe, izinhlanga nezilimi ukukhulekela iwundlu ndawonye okusha Wezulu Nomhlaba Omusha. ngoba "ngu [wakhe] igazi [Yena] abantu ngesihle ngoNkulunkulu kusukela kuzo zonke izizwana ulimi nabantu isizwe " (IsAm 5:9).

Ngakho lokhu kufanele usithinte ngendlela esiphila ngayo ndawonye njengoba umzimba kaKristu ngisho manje. Njengoba abantu bakaNkulunkulu, kufanele bazame ukwenza impilo ndawonye ngendlela imibukiso off icebo likaNkulunkulu ukulondoloza abantu abahlukahlukene. Ngezinye izikhathi esontweni lami ubhapathizo ngeSonto ekuseni. Futhi ngizithanda ukumbheka khona futhi ubone abantu ahlukahlukene akunika ubufakazi. Bonke banezizinda ezingefani, kodwa zikaNkulunkulu zokusindisa umusa wayekhona konke kubo. Lokho kwakungase kuthiwe lethu lapha namuhla. Ngikhulekela ukuthi lapho abantu beze phakathi esontweni lethu, babengeke ziyamangala lapho umsebenzi kaNkulunkulu ezimpilweni izinhlobo eziningi kangaka zabantu ezahlukene. Ungene ingagciniwe ngobudala noma uhlanga lwakho. Akukho ziqu ngaphandle kokuba abaswele. Futhi sonke abaswele.

Baningi abantu ngihlangana ungamazi lo. Bacabanga uNkulunkulu asindisa ngayo ezimbili zabantu kuphela: noma dudes ezimhlophe ubudala noma ogogo black ubudala. Kodwa akulona iqiniso, kwesokudla? UmBhalo kuyacaca ukuthi "Kuyakuthi yilowo nalowo obiza ibizo leNkosi uzasindiswa." Hhayi nje abantu ocebile, noma abantu abampofu, noma abantu ubudala noma intsha, noma abantu bamaJuda noma abelungu noma abantu abamnyama. Azikho, UNkulunkulu uye enwetshiwe sipho sakhe kuzo zonke.

We, njengoba esontweni, ukuba wesabe ukwenza noma yini eyenza kube sengathi uNkulunkulu kuphela kulondoloza uhlobo oluthile lomuntu. Yilokho imfihlakalo enhle Wesivumelwano Esisha. Yilokho omunye ubukhazikhazi iVangeli, uNkulunkulu asisindise noma yisiphi isoni ubeka yokholo lwabo kuKristu. Akufani igxile noma kungagcini yimuphi neqembu elilodwa.

Njengoba esontweni, singase akubona bonke zivela endaweni efanayo futhi kungenzeka singabi ngemuva yobuhlanga efanayo, kodwa sinazo into enkulu e ezivamile. Singabantu besivumelwano noNkulunkulu ophilayo ngoKristu. Futhi lokho omkhulu.

Lokhu kubuye isizathu kufanele kuthunyelwe izithunywa zevangeli futhi bathandaze ngabo! Yingakho abanye bethu badinga ukuba oyolisusa izikhwama zethu uhambe! Ngoba uNkulunkulu wenza isivumelwano esisha, He lifakwe izizwe. Othile Usitshele futhi othile izidingo ukuya ubatshele.

Ngakho nakuba izinkulumo umbhalo mayelana kwesivumelwano sikaNkulunkulu asenza nendlu ka-Israyeli, siyazi ukuthi icebo lakhe sanwetshwa. Ake simdumise uNkulunkulu ngenxa ukusebenza omhlaba. Kuyokwenzekani ngempela ukuthi umsebenzi ibukeke? Yiziphi ezinye izindlela ngeke lesi sivumelwano kube entsha?

II. UNkulunkulu Is Ukusebenza Ngaphakathi

"Ngiyofaka umthetho wami engqondweni yabo, ngiyilobe ke ezinhliziyweni zabo."

Angicabangi umbhalo uzama Wakheni umehluko omkhulu lapha phakathi enhliziyweni nasengqondweni. Ngicabanga ukuthi usebenzisa amagama amabili ahlukene nje ukuthi ukuxhumana ngokuthi uNkulunkulu uzothatha do kunento ngaphakathi kithi. Ezinye izinguqulo zithi "Ngiyofaka umthetho wami ngaphakathi kubo futhi ngiwulobe ezinhliziyweni zabo."

Manje yebo okokuqala uNkulunkulu wabanikela uMthetho, Wabhala ke ezibhebheni zamatshe. Kodwa uNkulunkulu uthi, "Akukho, Ngalesi sikhathi emhlabeni Ngizofika ukubhala ezinhliziyweni zabo. "Mhla ngiqala ngqa uNkulunkulu wabanikela umthetho, Wabeka phambi kwabo. Kodwa uNkulunkulu uthi, "Akukho, Ngalesi sikhathi emhlabeni, Ngizofika faka umthetho wami ngaphakathi kubo. "

Sisebenza ejwayele ucabanga ngenhliziyo njengomthombo efudumele, usongene indawo ngaphakathi. Lapho sijabulela ubudlelwane inhliziyo nge ubudlelwano kanye Day Valentine kanye yothando. Kodwa, eBhayibhelini inhliziyo eyikho eziningi ngaphezu indawo nje mushy ngokomzwelo. EmiBhalweni, inhliziyo eyikho wonke umuntu wethu wangaphakathi. Kuhlanganisa imizwelo yethu, kodwa inawo futhi izingqondo zethu, intando yethu, nezifiso zethu - konke okwenzekayo ngaphakathi. Igama lesiHeberu empeleni kusho emathunjini, ngoba umfanekiso ayesebenzisa. Sisebenzisa inhliziyo izwi.

Inhliziyo siwumgogodla konke esikwenzayo. Kufana uhlelo GPS eliqondisa izenzo zethu. is ukuthi ngobugebengu Inkinga. izinhliziyo kwethu esonweni ukucabanga okungalungile, nokuzwakala okungalungile, futhi isifiso esingalungile. Futhi singamlaleli uNkulunkulu, ngoba siwumgogodla singobani, thina basephutheni.

Kungakhathaliseki engikwenze Angikwazanga phakamisa ukuthi ibha. Futhi akukho lutho ukuthi noma isiphi isoni owenza, bengekho ukwazi nje aqunge amandla okuqhubeka umthetho kaNkulunkulu ngokuphelele.

Futhi lokhu kungani umthetho kaNkulunkulu, njengabantu abaphelele njengoba kwakunjalo, awulokothi asisindise. Yingakho nje kokusitshela into elungile ukwenza babengaqiniseki ngokwanele.

Kubonakala sengathi namuhla, eziningi agumenti esivuna ukuphila kokuziphatha okubi ihlobene yini yemvelo. Sazalelwa nezifiso ezithile ngakho kumelwe libe sesilinganisweni esikahle. Kwakungenzeka kanjani

UNkulunkulu ake unenkinga into azizwa ngakho kwesokudla, kungakhathaliseki ukuthi ubulili ngaphambi komshado, noma ubungqingili, noma yiziphi izinkinga zokuziphatha.

Iqiniso liwukuthi izinhliziyo zethu ngakho ngobugebengu futhi odidekile, ukuthi uzizwa okungalungile kwesokudla futhi onomuzwa wokuthi kulungile okungalungile. Lapho abangane bomshado yethu ezisicasulayo uzizwa ezilungile ukungayihloniphi kubo. Lapho ngisakhula ukubuka amavidiyo olungcolile umculo, kwezwakala ilungelo nenkanuko ngemva kwalezo abesifazane esikrinini. Lapho imali yethu ayikalungi uzizwa kulungile ukukopela nje kancane kwi intela yethu. Izinhliziyo zethu ukuphamba nathi. Eqinisweni kwenye indawo e incwadi kaJeremiya, elikushoyo, "Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwazo zonke izinto, futhi owayegula; abangakwazi ukuqonda ke?" (Jeremiya 17:9 SWT)

Kwakunganele ukuba bavumele umthetho, ngoba izinhliziyo zethu eziyisono kodwa kuphela ukuphendula ekuhlubukeni. UNkulunkulu kwadingeka ukuvula usikhuphulé, futhi asinike inhliziyo ongokomoya ukufakelwa.

Lo msebenzi yangaphakathi buwumsuka ngalesi sivumelwano esisha futhi kufanele simdumise uNkulunkulu ngenxa ke. Uma uNkulunkulu akazange enze ekusebenzeni ngaphakathi kithi thina zaziyoqhubeka esingenathemba. Filipi 2 kusitshela, "Sebenza ukusindiswa kwenu siqu ngokwesaba nangokuthuthumela…" Kungani? "Ngoba uNkulunkulu osebenza kini, kokubili nentando futhi umsebenzi nentando yakhe. " (Filipi 2:12-13 SWT)

Kuyinto ngoba yomsebenzi wakhe ngaphakathi kithi ukuthi sizosebenza insindiso yethu. Singagcina ngokubu- ukusebenza ngaphandle ngoba uNkulunkulu usebenza ngaphakathi ezinhliziyweni zethu bafise futhi ukwenza lokho kubizwa ukuba. UNkulunkulu umqalisi kanye Enabler lapha. Kufanele simdumise uNkulunkulu ngenxa ukuthi umsebenzi emangalisayo.

Ngakho ekukhanyeni ngaleli qiniso, yilokho impela okufanele ngabe siyazenza. Kufanele sisebenzela insindiso yethu. Thina kufanele baqiniseke ekulweni kwethu esonweni, ukwazi ukuthi uNkulunkulu emsebenzini ngaphakathi kithi. UNkulunkulu akubi yini nje ehlezi Ezisezulwini barking imiyalo at abantu baKhe futhi ezazilahla kubo uma behluleka. Uthi empeleni ukusebenza nisezinhliziyweni zethu ukuba usizo kithi nabalalela. Thina kabanazaba ekuphishekeleni lazy kaNkulunkulu.

Mhlawumbe namuhla ngabe benenkinga yesono esithile uzizwa sengathi abakwazi kokunqotshwa.

Yima isibindi. UNkulunkulu asebenza khona phakathi kwenu. Futhi lapha eqine kakhulu kunangesikhathi yisiphi isono.

Empilweni yami, Ngiyabona le ngokucace kangaka. Kakusikho ukuthi ngitsho mayelana musa umzukuzuku manje, kodwa kungcono ezahlukene ngakho. Ngikhumbula nenhlalakahle uthandana isono sami. Bese ngikhumbula ushintsho lapho lokho kwangikhathaza. Ngisho nangaphambi kokuba ngingene ekushintsheni ukuziphatha kwami, Ngaqaphela ukuthi indlela ngazizwa, nendlela Ngacabanga, futhi yini sengifisa lalishintsha. Lokho kungaba umsebenzi yangaphakathi kaNkulunkulu. Futhi akukho imnandi kunezinyosi ukubukela uNkulunkulu wayengakwenza lokho kwabanye. Ngenxa ngingasho ngenjabulo bathi, "Hey, Naye wenza lokho kanye nami!"

Lena eyingqayizivele ubunye kumaKristu kuphela unakekela share. UNkulunkulu asebenza ngaphakathi kithi.

Kufanele simdumise uNkulunkulu ngenxa yomsebenzi wakhe yangaphakathi.

III. UNkulunkulu Is Ukusebenza Interpersonally

Lalela ingxenye yokugcina yaleli vesi. uNkulunkulu uthi,

"Ngiyakuba nguNkulunkulu wabo,futhi bona bayoba ngabantu bami. "

Lesivumelwano uNkulunkulu wenza akusona isivumelwano nje. Akukona nje ezinye sivumelwano Yena ukwenza okuhle ngabo. Lesi sivumelwano busekelwe nobuhlobo bomuntu siqu nabantu baKhe. UNkulunkulu akazange nje wathembisa ukubusisa ngezinto, Uthi wathembisa ukubusisa nathi uqobo. UnguNkulunkulu wethu. Akukona like isayine isivumelwano sabo sokuqasha efulethini entsha. Nangabe wenta njalo ngalolunye, ubhekene ezithembisa nje ukukhokha umninindlu wakho ukuqasha inyanga ngayinye. Akukona efana naleyo. Kukhona siqu, uthando izimisele ngamadodana awo nokuthi ayawathanda kukhona kuzo zonke izenzo zakhe ezinhle abantu baKhe.

Futhi kukhona uhlobo oluthile ubunikazi khona. Uthi uthenge ngegazi leNdodana yakhe futhi singabakhe. Kungikhumbuza we Ngo Kristu Alone umugqa, "Ngoba mina ngingumfokazi laKhe futhi ingeyami. Yathengwa ngegazi eliyigugu likaKristu."UNkulunkulu uye wafuna njalo ukuba sibe nobuhlobo bomuntu siqu nabantu baKhe, futhi lokhu kwaba ukuqhubeka lesi sivumelwano esisha.

Christian, Ucabanga kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu wakho, noma njengoba nje uNkulunkulu? Lapho ucabanga uNkulunkulu Wavele uMdali lapho? Noma yena uYihlo? Ingabe Yena Umthandi umphefumulo wakho?

Ngoba indlela obuka ngayo kuye sishintsha indlela phendula Him. Abantu bakwa-Israyeli awazange ophilayo sengathi WayenguNkulunkulu zabo. Bakhandwa khonza Thixo. Azizange othembela iZwi laKhe. Akukho nokukodwa okuphathelene zokuphila kwabo wathi leli kwakuyiqembu uNkulunkulu wabo. Futhi akukho lutho ngempilo yabo bathe abantu baKhe.

Labo kithi abaye bathembela Kristu abantu baKhe. UNkulunkulu uye wanyathela Igama lakhe kithi. Konke fanele kuze Him, kodwa ngendlela ekhethekile Uye wabheka ngakuthina wathi, "Ababona wami." Ezimpilweni zethu kufanele banikeze ubufakazi ngalo iqiniso.

Lapho uJesu waya ukusetshenziswa kwesiphambano njengophawu lwabo kumpristi wethu omkhulu, Wasipha ukufinyelela uNkulunkulu ka-Universe. Kazi kwakuyokushintsha umthandazo wethu izimpilo uma thina sathatha iqiniso ukuthi unguNkulunkulu wethu, thina singabantu abantu baKhe. Ngicabanga mayelana Eksodusi lapho abantu baKhe egqilaziwe kanye nombhalo uthi, "Wezwa bekhalela futhi wakhumbula isivumelwano sakhe wawoyise." Christian, UNkulunkulu uye uzibophezele Ngaye ngendlela Yena ongazange enze yena bonke abantu. UNkulunkulu uyayizwa imithandazo yakho futhi ngaso sonke isikhathi uyosabela ngendlela enothando. UnguNkulunkulu wenu. Bathi-wena ungomunye abantu baKhe.

Kazi okuningi nenduduzo esiyitholayo uzozizwa phakathi Isivivinyo uma thina sathatha iqiniso ukuthi unguNkulunkulu wethu, thina singabantu abantu baKhe. Roma 8 lisikhumbuza ukuthi akukho lutho ngeke kukwazi ukusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu kuKristu. Ngicabanga mayelana uYosefu ebugqilini, futhi bathi lokho abafowabo ohloselwe okubi, UNkulunkulu wayehlose ukuba okuhle. Hhayi buzo babe hlobo of uvivinyo esingase uku phakathi, Nkulunkulu uzosebenzisa kubo, kube kuhle wethu futhi inkazimulo yakhe. UnguNkulunkulu wenu. Bathi-wena ungomunye abantu baKhe.

Ngicabanga empilweni yami, izikhathi uma ngingenaso ukuliqonda leli, Ngenza lokho Brad wasibizela ukwenza lokhu ekuseni. Esikhundleni sinamathele eqinisweni ukuthi ngingubani wakhe, He ingeyami, Ngiqale ukuze ujike nempilo yami yobuKristu ibe show ithalente; lapho ngikwenza ngoba uNkulunkulu futhi ngiyenze ibe okuhle kwakhe umusa uma ngikwenza kahle ngokwanele. Kodwa lapho ngiqala ukuqonda iqiniso ukuthi UnguNkulunkulu wami mina ngingubaba umntwana wakhe, Ngifuna ukumlalela ngoba bemthanda futhi bebonga Akhe sa. Anginayo ukwenza ukwethula ngokwami ​​kuye. Nkulunkulu ungakimi. Ngingubani mina ngiyingane yini lo muntu? Uyabanakekela ngobungcwele bami izinto eziningi kunami. UnguNkulunkulu wami. Ngingomunye abantu baKhe.

Ngangibona go on and on. Kodwa-ke kubalulekile, ukuthi uthathe i ubambelele kulokhu. UnguNkulunkulu wethu, thina singabantu abantu baKhe. Futhi kufanele amdumise kulomsebenzi ekuchumana wensindiso.

IV. UNkulunkulu At Work

Ngicabanga ibinzana kakhulu ebalulekile lo mBhalo amagama amabili kancane okungenzeka ukuthi uke kweqiwe phezu, "Ngizo." uNkulunkulu uthi, "Ngizokwenza isivumelwano esisha." uNkulunkulu uthi, "Ngiyofaka umthetho wami ngaphakathi kubo." uNkulunkulu uthi, "Ngiwulobe ezinhliziyweni zabo." Uthi, "Ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami."

Bafowethu kanye nodade, lokhu Esisha akusho ekugcineni ancike kuwe. Iqala kanye imikhawulo noNkulunkulu. UNkulunkulu uyena eyayinecilongo uhlelo. Nkulunkulu nguye waba nomusa futhi akazange basikhiphe okokuqala sonile. Nkulunkulu nguye wathumela iNdodana yakhe. Nkulunkulu nguye owathela intukuthelo yakhe aphume ku Kristu. Nkulunkulu nguye wamvusa kwabafileyo. UNkulunkulu uyena owenza wena Isidalwa entsha. UNkulunkulu uyena ngubani okunike uMoya waKhe. UNkulunkulu uyena owanika inhliziyo entsha. UNkulunkulu uyena ubani oningcwelisayo. Nkulunkulu nguye kuyokugcina. UNkulunkulu nguye beyokukhazimulisa. Lesi sivumelwano uqala futhi aphethe ngokucela uNkulunkulu.

UNkulunkulu uzimisele ukwenza yena abantu. Futhi He bophezela uyazibonakalisa ukuthi abantu.

Njengoba amakholwa lokhu kufanele kusidvudvuta enkulu. Ngoba siyazi ukuthi ngisho sokungalaleli abakwazi ukuyeka lesi sivumelwano. Ngisho ubuwula yethu Awukwazi ukwenza lesi sivumelwano behluleka. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu emsebenzini, Uthi uzibophezele Ngaye, He asiphuthi.

Isiphetho

Lezi yizibusiso enhle ukuthi ayingxenye yalesi Esivumelwaneni Esisha. Kodwa iqiniso ukuthi lezi nibusisa itholakala kuphela kulabo abasebunzimeni besivumelwano noNkulunkulu. Futhi singena besivumelwano noNkulunkulu lokha nasithembela eKosini impilo, ukufa, nokuvuswa iNdodana Yakhe, UJesu Kristu. Uma Ungafundi ngimati, baphenduke esonweni zakho bese ukholwa kuye namuhla. Esikhundleni ngithulula intukuthelo yakhe, Nkulunkulu Ngiyothululela ingcebo zingezingaphenyeki ekhanda lakho phakade.

Ungase uphawule, ukuthi isithombe zaveza imisindo awfully ephelele. Futhi iqiniso liwukuthi akekho salezi zici zokuhlakanipha Esivumelwaneni Esisha Saxoxa siyogcwaliseka ngokuphelele kuze kube yilapho sesiphelele naYe. Uma siseyizingane ziningi izinto naYe sizobona esiphelele, umakoti okumsulwa ngamazwe kaKristu. Uma siseyizingane ziningi izinto naYe siyoba abantu abaphelele, izinhliziyo okumsulwa ukuthi uthando Kristu futhi zonke izindlela zakhe. Uma siseyizingane ziningi izinto naye, sizoba ubuhlobo ephelele + noNkulunkulu wethu sokulahla futhi sizobe dumisa Him njengoba abantu baKhe. Kuze kube yileso sikhathi siphokophela futhi silwele simethembe ezingasho usuku ngalunye. Ake sithandaze.