ພັນທະສັນຍາໃຫມ່

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການເທດສະຫນາທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບເຢເຣມີຢາ 31:33. ຈຸດຕົ້ນຕໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:

ຂ້າພະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ

II. ພຣະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກລວມ

III. ພຣະເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກລະຫວ່າງບຸກຄົນ

IV. ພຣະເຈົ້າແມ່ນຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

ການແບ່ງປັນ

3 ຄວາມຄິດເຫັນ