The Sungano Itsva

Heunoi ichangopfuura mharidzo Ndaiparidza Jeremiya 31:33. My huru dzaiva:

ini. Mwari Ari Kushanda pose

II. Mwari Ari Kushanda nechomukati

III. Mwari Ari Kushanda Interpersonally

IV. Mwari Ndiye At Work

mugove

3 mashoko

  1. Scott Larrisonpindura

    Maita zvenyu yokuitawo chokwadi shoko raMwari. shoko renyu akabata ichi mangwanani mwoyo wangu. Mwari akuropafadzei hama uye ndinovimba kukuonai mose OKC pamusoro 10/25.