The New Umnqophiso

Nantsi intshumayelo kutshanje ndazishumayela kuYeremiya 31:33. iingongoma yam engundoqo:

mna. UThixo usebenza bamazwe

II. UThixo usebenza Ngaphakathi

III. UThixo usebenza Interpersonally

IV. UThixo At Work

LUQULATHE

3 izimvo

  1. Scott Larrisonimpendulo

    Enkosi yakho ngokwabelana inyaniso yeLizwi likaThixo. Umyalezo wakho wayichukumisa intliziyo yam ngale ntsasa. UThixo akusikelele nawe umzalwana kwaye ndiyathemba ke ukuba ubona bonke OKC ku 10/25.