خشم کامل خدا

در اینجا یک خطبه من به تازگی در مزمور موعظه 95:10-11. من 3 نقطه ساده بود:

من. گناه باعث خشم خداوند

II. گناه یک مسیر Alernate است

III. گناه ما را از بقیه خدا را نگه می دارد

من دعا می کنم این تشویق به شما است

سهام

6 نظرات

  1. Rebecca Abbey Iiamsپاسخ

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. guestپاسخ

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?