នេះជាកំហឹងល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះ

នៅទីនេះជាធម្មទេសនាខ្ញុំបានអធិប្បាយថ្មីនេះនៅលើទំនុកតម្កើងមួយ 95:10-11. របស់ខ្ញុំ 3 ពិន្ទុនាក់សាមញ្ញ:

ខ្ញុំ. ស៊ិនដាស់អារម្មណ៍កំហឹងរបស់ព្រះ

ទី II. ស៊ិនគឺជាផ្លូវ Alernate

III បាន. ស៊ិនរក្សាយើងពីការសម្រាករបស់ព្រះ

ខ្ញុំអធិស្ឋានថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្ដដល់អ្នក

ការចែករំលែក

6 យោបល់