Бурханы төгс уур хилэн

Энд би Дуулал дээр саяхан номлосон нь номлол юм 95:10-11. Миний 3 оноо энгийн байсан:

би. Нүгэл Бурханы уур хилэн дэгдээсэн

II. Нүгэл нь Alernate зам байна

III. Нүгэл нь биднийг Бурханы үлдсэн нь хадгалж байдаг

Би энэ танд нэг шагнал юм залбирч

ХУВЬЦАА

6 санал