දෙවියන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ කෝපය

මෙන්න, මම ගීතාවලිය මත පසුගියදා දේශනාවකට තියෙන්නේ 95:10-11. මගේ 3 ලකුණු සරල විය:

මම. පාපය දෙවියන් වහන්සේගේ කෝපය සිදුවීමක්

දෙවන. පාපය Alernate පාත් වේ

III වන. පාපය දෙවිගේ විවේක අප දිගටම

මම මේ ඔබට දිරිගැන්වීමක් වන්නේ යාච්ඤා

කොටස්

6 අදහස්