Akakwana Hasha dzaMwari

Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive:

ini. Chivi chinokurwadzai Anger raMwari

II. Chivi chiri Alernate Path

III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo

Ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri

mugove

6 mashoko

  1. muenzipindura

    Kana vanamwari kutsamwa rabviswa kwatiri kuburikidza neropa raKristu, tinenge tichiri kufanira kutya mwari (Zvir 1:7) uye kana zvakadaro chii isu vakafunga kutya nezvake?