దేవుని పర్ఫెక్ట్ కోపం

ఇక్కడ నేను కీర్తన ఇటీవల బోధించిన ఉపన్యాసం వార్తలు 95:10-11. నా 3 పాయింట్లు సరళమైనవి:

నేను. సిన్ దేవుని కోపం ప్రేరేపించే

రెండవ. పాపం ఒక Alernate మార్గం ఉంది

III. సిన్ దేవుని మిగిలిన నుండి మాకు ఉంచుతుంది

నేను ఈ మీరు ఒక ప్రోత్సాహం ఉంటుంది ప్రార్థన

షేర్లు

6 వ్యాఖ్యలు