робот үйлдвэр

ХУВЬЦАА

3 санал

  1. ЖанетReply

    Түүний хаанчлалын төлөө хийж байгаа бүх тань Их Эзэн та адислал байх болно, Trip!!! Энэ нь надад тэр хөгжмийн ертөнцөд харагдах нь сайн Бурханлаг хүмүүс байх болно гэдгийг би хүүгийнхээ төлөө гэж найдаж өгдөг. Их Эзэн та нарыг адисалж, та нарыг байлгах; Их Эзэн нүүрээ хийх чам дээр гэрэлтүүлэх ба та нарт нигүүлсэнгүй байх; Их Эзэн та нарт хандсан нүүрээ эргэж, чамд амар амгаланг өгөх. тоо 6:24-26