ரோபோ தொழிற்சாலை

பங்குகள்

3 கருத்துகள்

  1. ஜேனட்பதில்

    இறைவன் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறார் வைத்துக் கொள்ளலாம் ராஜ்ஜியமும் உங்கள் செய்து அனைத்து, பயணம்!!! இந்த என்னை அவரும் இசை உலகில் பார்க்க நல்ல தெய்வீக ஆண்கள் வேண்டும் முடியும் என்று என் மகன் நம்பிக்கையை அளிக்கிறது. இறைவன் நீங்கள் ஆசி வழங்கி உன்னைக் காப்பாராக; இறைவன் அவரது முகத்தில் செய்ய உங்கள் மீது பிரகாசித்த, உன்மேல் கிருபையாயிருக்கக்கடவர் இருக்க; இறைவன் தம்முடைய முகத்தை திரும்ப உங்களிடம் சமாதானம் கொடுக்க. எண்கள் 6:24-26